การกำหนดราคากลาง

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
ประจำปี พ.ศ.2566
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนตราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีต
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานซ่อมเเซมฝายตอเเล
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานซ่อมเเซมท่อประปา
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานขยายเขตระบบประปาภูเขา
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านบาเละ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี พ.ศ.2565
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านบาเละ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบึงจือแร หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประจำปี พ.ศ.2564
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากฝายบ้านตอแล เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำให้แก่ราษฎรบ้านควนกาแม หมู่ที่ 4
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านใหม่ (กำปงบารู) หมู่ที่ 1
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม จากสายบ้านแม่ดง ถึงสายบ้านควนกาแม
 ♦ ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอแล-ตันหยง หมู่ที่ 2 บ้านตอแล
  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอแล หมู่ที่ 2 บ้านยะหอ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ดง
  ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายน้ำตกบาเละ ถึงสายน้ำน้ำตกกาแปะ บ้านบาเละ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
 ♦ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกำปงบารู (ที่รับซื้อไม้ยาง) หมู่ที่ 1
 ♦ ประกาศราคากลางงานวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง บ้านควนกาแม หมู่ที่ 4
 ♦ ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะบือรัง-โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง หมู่ที่ 4
ประจำปี พ.ศ.2563
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกติกคอนกรีต
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนลงหินคลุก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงภูมิทัศน์
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางขยายเขตระบบประปา (ภูเขา)
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงลงถนนหินคลุก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางขุดลอกคลองแม่ดง
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางขุดลอกคลองบ้านบีอรือเลาะ
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนด้วยยางพาราแอสฟิลท์ติกคอนกรีต
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนด้วยยางพาราแอสฟิลท์ติกคอนกรีต
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 ♦ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง เรื่อง การกำหนดราคากลางซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง