วันที่ภาษาไทย
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางจะทำหน้าที่จ่ายเงินตรงโอนเงินเข้าบัญชีผุู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง โดยกำหนดจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หากเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น หากผู้สูงอายุ หรือคนพิการ ไม่ได้รับการโอนเงิน กรุณาติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง โทร. 073-659248
โดย : สำนักปลัด
วันที่ : 26 ธันวาคม 2562
.....................................................................