Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา

1.1 ตราสัญลักษณ์

1.2 วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

1.2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า

ชุมชนดี
ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐ พัฒนา

1.2.2 จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และระบบระบายน้ำ

2. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในที่สาธารณะ และถนน ตรอก ซอยต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน

2.จัดให้มีสถานที่กลางในการจำหน่ายผลผลิตด้านการเกษตรและอาหาร

3. พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน

4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน

2. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. ส่งเสริมและสนับสนุน การกีฬาและนันทนาการ

3. ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

4. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสำนึก ในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านและตำบล

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

1. ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน

3. พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม และจริยธรรม

4. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5. ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย

8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

2.ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถและศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

1.3 ประวัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแว้ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอแว้งประมาณ
1 กิโลเมตร เดิมอยู่ในตำบลฆอเลาะ เมื่อปี 2523 ได้แยกออกเป็นตำบลแม่ดง

คำว่า แม่ดง แปลว่า นางไม้ชื่อนี้เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ในสมัยเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก ติดปากชาวบ้านตลอดมา จนเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่ดง

1.4 ที่ตั้ง อาณาเขต และ แผนที่

- ที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

โทรศัพท์ / โทรสาร 073 659332

- อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 37,828.15 ไร่ ( 60.525 ตารางกิโลเมตร ) เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 35,000 ไร่ ดินส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

- แผนที่

1.5 สภาพภูมิศาสตร์ และแผนที่ตำบล

สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลแม่ดง (มีความลาดเอียง, ที่ราบ, ภูเขา ฯลฯ)มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ผ่านทางทิศ ตะวันออก แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำคลองแว้ง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทางทิศเหนือ และยังมีหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่

1. คลองแว้ง เป็นลำคลองที่ประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ทั้งอุปโภค บริโภคและการเกษตรมีน้ำไหลตลอดปีแต่ฤดูร้อนมีน้ำน้อย

2. บึงจือแร (หมู่ที่ 1) มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ กรมชลประทานได้ขุดลอกทำเป็นบึงสาธารณะ และปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค รวมทั้งน้ำใช้ในการเกษตร นอกจากนั้น อบต.กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

3. บึงบือแนกาแร(หมู่ที่1) มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ กรมชลประมงได้ขุดลอกทำเป็นทำนบปลา และปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค

4. บึงแม่ดง (หมู่ที่ 5) มีเนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ กรมชลประมงได้ขุดลอกทำเป็นทำนบปลา และปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค เป็นต้น