Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา


นายอายิ  ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางซากีนา  เจตมหันต์
ครู

นายฮาพิส  บินมูซอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วนิดา  ประศรี
คนงานทั่วไป
น.ส.อาซีซะห์  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.การีหม๊ะ  ดือราแม
ผู้ดูแลเด็ก