Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา

นายอับดุลรอปา  กือจิ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธนพร  เสาร์เพชร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุนันทา  แก้วนคร
นักพัฒนาชุมชนนายมะยะรี  อาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุนชน
นายซอฟรอน  และ
พนักงานขับรถยนต์
นายมุสตารี  เบญมัส
พนักงานขับรถยนต์
นายเปาซี  ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายมูหำมัด  มะแด
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
นายสะมะแอ  มะยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอาลีย๊ะ  ดารอนิง
พนักงานดับเพลิง
นายฮารน  มะนอ
พนักงานดับเพลิง


น.ส.แวฟิตเราะห์  แวสะมะแอ
คนงานทั่วไป
นายอับดุลการีม  เบ็ญกรียา
คนงานทั่วไป
นายบาดือลี  ดือราแม
นักการภารโรง