Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา

นายมานิด  ศรีสุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 086-2906088

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
นายอับดุลรอปา  กือจิ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 087-0229405

นางอานีตา  เปาะสา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 087-2894370

นายซือรี  สะแมเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 081-0865043
นายอายิ  ลาเล๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ 086-2857136