Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา


นายยาลูดิง  ยะโก๊ะ
ประธานสภาฯ อบต

นายวาเย็ง  บินรือสะ
รองประธานสภาฯอบต
นายมานิด  ศรีสุวรรณ์
เลขาฯประธานสภาฯนายรอซาลี  มะเย็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายซาการือนอ  สะตอปา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายอาสือมาน  กาเดร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3นายคอยเดร์  มะเย็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายมะยูโซ๊ะ  หามะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5