Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา


นางฮามือละห์  ลาเต๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 0878999762


นายอิสมะแอ  หะยีอาแซ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คนที่ 1
ช่องทางการติดต่อ 0869492223
นางอัจฉรา  อะลีดิมัน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง คนที่ 2
ช่องทางการติดต่อ 0803032803

นายนาเซ  อารง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 0630803135
 

นายยาลูดิง  ยะโก๊ะ
ประธานสภาฯ อบต

นายวาเย็ง  บินรือสะ
รองประธานสภาฯอบต
นายมานิด  ศรีสุวรรณ์
เลขาฯประธานสภาฯนายรอซาลี  มะเย็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
นายซาการือนอ  สะตอปา
สมาชิกสภาหมู่ที่ 2
นายอาสือมาน  กาเดร์
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3นายคอยเดร์  มะเย็ง
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
นายมะยูโซ๊ะ  หามะ
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5