Untitled Document

ชุมชนดี ชีวีเป็นสุข เศรษฐกิจเข้มแข็ง ราษฎร-รัฐพัฒนา

นายมานิด  ศรีสุวรรณ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
ช่องทางการติดต่อ 086-2906088

ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
นายอับดุลรอปา  กือจิ
หัวหน้าสำนักปลัด
ช่องทางการติดต่อ 087-0229405

นางอานีตา  เปาะสา
ผู้อำนวยการกองคลัง
ช่องทางการติดต่อ 087-2894370

นายซือรี  สะแมเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่าง
ช่องทางการติดต่อ 081-0865043
นายอายิ  ลาเล๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
ช่องทางการติดต่อ 086-2857136
 
นายอับดุลรอปา  กือจิ
หัวหน้าสำนักปลัด

 

ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางธนพร  เสาร์เพชร
นักทรัพยากรบุคคล
นางสุนันทา  แก้วนคร
นักพัฒนาชุมชนนายมะยะรี  อาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุนชน
นายซอฟรอน  และ
พนักงานขับรถยนต์
นายมุสตารี  เบญมัส
พนักงานขับรถยนต์
นายเปาซี  ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายมูหำมัด  มะแด
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
นายสะมะแอ  มะยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอาลีย๊ะ  ดารอนิง
พนักงานดับเพลิง
นายฮารน  มะนอ
พนักงานดับเพลิง


น.ส.แวฟิตเราะห์  แวสะมะแอ
คนงานทั่วไป
นายอับดุลการีม  เบ็ญกรียา
คนงานทั่วไป
นายบาดือลี  ดือราแม
นักการภารโรง

 

 

นางอานีตา  เปาะสา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวรุสมีนี  เปาะเฮ็ง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวอารสา  อุมา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวฮาซือมะห์ ยูโซ๊ะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวซุไลนี  อาแว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

นายซือรี  สะแมเซ็ง
ผู้อำนวยการกองช่างนายอาลีฟ  สารีกะ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวรุสลินดา  มูดอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายกอรีอะห์  ลาเตะ
คนงานทั่วไป
ว่าง
คนงานทั่วไป
นายอับดุลรอฮิม  มะ
คนสวน
 

นายอายิ  ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม

นางซากีนา  เจตมหันต์
ครู

นายฮาพิส  บินมูซอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส.วนิดา  ประศรี
คนงานทั่วไป
น.ส.อาซีซะห์  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.การีหม๊ะ  ดือราแม
ผู้ดูแลเด็ก