รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 62-มีนาคม 63)
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 

 

 

 

 

 

  รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน2
  รายงานการกำกับการดำเนินงานประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง