รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก

♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 62-มีนาคม 63)
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 (ตุลาคม 61-มีนาคม 62)
 

 

 

 

 

♦ รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
♦ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน2
♦ รายงานการกำกับการดำเนินงานประจำปี 2564 (6 เดือนแรก)
♦ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง