กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หมวด:

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายอายิ  ลาเต๊ะ
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 
นางซากีนา  เจตมหันต์
ครู

 

ว่าง    
นายฮาพิส  บินมูซอ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  นางสาวแวฮัสมะ  บินหะยีกาเดร์ 
คนงานทั่วไป
     
 
น.ส.อาซีซะห์  ยะโก๊ะ
ผู้ดูแลเด็ก
  น.ส.การีหม๊ะ  ดือราแม
ผู้ดูแลเด็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง