คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
♦ คำสั่งหัวหน้าสำนักปลัด มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
♦ คำสั่งผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
♦ คำสั่งผู้อำนวยการกองช่าง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
♦ คำสั่งผู้อำนวยการกองคลัง มอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
♦ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
♦ คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
♦ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
♦ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
♦ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง