สำนักปลัด

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
หมวด:

สำนักปลัด

 

 

นายอับดุลรอปา  กือจิ

หัวหน้าสำนักปลัด 

 
   
       
นางสาวสูไฮลา มานะวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางธนพร  เสาร์เพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสุนันทา  แก้วนคร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวกัสมีณา แมงสาโมง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

 

  

นางสาวกำซียะห์  รอมือลี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมะยะรี  อาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุนชน
นายมุสตารี  เบญมัส
พนักงานขับรถยนต์
นายเปาซี  ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายพาเรฟ  มะรอนิง
พนักงานขับรถยนต์ 
         
       
 นายมูหำมัด  มะแด
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
 นายสะมะแอ  มะยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายอาลีย๊ะ  ดารอนิง
พนักงานดับเพลิง 
นายชารีฟ อูมา
พนักงานดับเพลิง
 
         
       
น.ส.แวฟิตเราะห์  แวสะมะแอ
คนงาน 
นายสมาน มือเยาะ 
คนงาน
นายมารวาซี  อารง  
นักการภารโรง
นายรุสลัน บินหะ
พนักงานดับเพลิง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง