สำนักปลัด

หมวด:

สำนักปลัด

 

 

นายอับดุลรอปา  กือจิ

หัวหน้าสำนักปลัด 

 
   
       
นางสาวสูไฮลา มานะวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางธนพร  เสาร์เพชร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวนายูวา อาแซ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวกัสมีณา แมงสาโมง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

 

 
นางสาวกำซียะห์ รอมือลี 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมะยะรี อาลี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุนชน
 นายมูหำมัด  มะแด
พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
     
   
นายมารวาซี  อารง  
ภารโรง
 นายสะมะแอ  มะยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นายพาเรฟ  มะรอนิง
พนักงานขับรถยนต์ 
     
นายชารีฟ อูมา
พนักงานดับเพลิง
นายรูสลัน บินหะ
พนักงานดับเพลิง 
นายซุลกีฟลี มะสาและ
พนักงานดับเพลิง
     
   
น.ส.แวฟิตเราะห์  แวสะมะแอ
คนงาน 
นายสมาน มือเยาะ 
คนงาน
นายสมคิด  ยูโซ๊ะ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
     
   
นายฮามีซีย์ อาแว
พนักงานขับรถยนต์ (รถขยะ) 
   

 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง