ประวัติตำบล

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง

 

     องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแว้ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอแว้งประมาณ 1 กิโลเมตร เดิมอยู่ในตำบลฆอเลาะ เมื่อปี 2523 ได้แยกออกเป็นตำบลแม่ดง                                                                                                       

     คำว่า “ แม่ดง แปลว่า นางไม้ ” ชื่อนี้เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ในสมัยเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก ติดปากชาวบ้านตลอดมา จนเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่ดง

     ที่ตั้ง อาณาเขต และ แผนที่

             - ที่ตั้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 จือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160  โทรศัพท์ / โทรสาร 073 – 659332

             - อาณาเขต องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 37,828.15 ไร่ ( 60.525 ตารางกิโลเมตร ) เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 35,000 ไร่ ดินส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์

            โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้ 

  • ทิศเหนือ       ติดต่อกับเขตตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศใต้          ติดต่อกับเขต ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
  • ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

               - แผนที่

 

      สภาพภูมิศาสตร์ และแผนที่ตำบล

       สภาพภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลแม่ดง (มีความลาดเอียง, ที่ราบ, ภูเขา ฯลฯ)มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ผ่านทางทิศ ตะวันออก แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำคลองแว้ง ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทางทิศเหนือ และยังมีหนองน้ำและอ่างเก็บน้ำ ได้แก่

  1. คลองแว้งเป็นลำคลองที่ประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ทั้งอุปโภค บริโภคและการเกษตรมีน้ำไหลตลอดปีแต่ฤดูร้อนมีน้ำน้อย
  2. บึงจือแร(หมู่ที่ 1) มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ กรมชลประทานได้ขุดลอกทำเป็นบึงสาธารณะ และปล่อยพันธุ์ปลาต่างๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค รวมทั้งน้ำใช้ในการเกษตร นอกจากนั้น อบต.กำลังดำเนินการ ปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
  3. บึงบือแนกาแร(หมู่ที่1)มีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ กรมชลประมงได้ขุดลอกทำเป็นทำนบปลา และปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค
  4. บึงแม่ดง(หมู่ที่ 5) มีเนื้อที่ประมาณ 37 ไร่ กรมชลประมงได้ขุดลอกทำเป็นทำนบปลา และปล่อยพันธุ์ปลาต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรบริโภค เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง