ข้อมูลทั่วไป

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแว้ง ห่างจากที่ว่าการอำเภอแว้งประมาณ 1  กิโลเมตร เดิมอยู่ในตำบลฆอเลาะ  เมื่อปี 2523  ได้แยกออกเป็นตำบลแม่ดง

คำว่า “ แม่ดง แปลว่า นางไม้ ” ชื่อนี้เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง  ในสมัยเมื่อประมาณ 40 ปีก่อนเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่มาก  ติดปากชาวบ้านตลอดมา จนเป็นชื่อของหมู่บ้านหนึ่งในตำบลแม่ดง

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง  มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  37,828.15 ไร่  ( 60.525 ตารางกิโลเมตร )

เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  ประมาณ  35,000  ไร่  ดินส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับเขตตำบลแว้ง              อำเภอแว้ง       จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้             ติดต่อกับเขต ตำบลโละจูด          อำเภอแว้ง       จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเขตตำบลมาโมง           อำเภอสุคิริน      จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตตำบลฆอเลาะ         อำเภอแว้ง       จังหวัดนราธิวาส

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง  ประกอบด้วย  หมู่บ้านจำนวน  7  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  1  บ้านจือแร                          นายอับดุลอาซิ  มะยูโซะ           ผญบ.

หมู่ที่  2  บ้านตอแล                          นายกอเซ็ง  มูซอ                    ผญบ.

หมู่ที่  3  บ้านยะหอ                         นายสุลกิฟลี  รอมือลี                ผญบ.

หมู่ที่  4  บ้านควนกาแม                    นายวีรศักดิ์      ยาลี                 ผญบ.

หมู่ที่  5  บ้านแม่ดง                          นายสัญชัย  อะลีละ                 ผญบ.

หมู่ที่  6  บ้านบาเละ                         นายนาเซ        อารง               กำนัน

หมู่ที่  7  บ้านเปราะห์                       นายนูเด็ง  บินอาแวกือแฉะ         ผญบ.

จำนวนประชากร (7,077 คน) (ข้อมูล ณ วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2561)

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนพื้นที่

(ตร.ม.)

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

1

จือแร

 

446

801

878

2

ตอแล

 

171

416 415

3

ยะหอ

 

379

941 926

4

ควนกาแม

 

176

383 399

5

แม่ดง

 

150

333 322

6

บาเละ

 

151

327 343

7

เปราะห์

 

111

259 290
 

รวม

60.525

1,584

3,460

3,573

 

อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยาง ทำสวนผลไม้ เช่น ลองกอง เงาะ ทุเรียน  ข้าวโพด และพืชผักต่าง ๆ

ส่วนการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งาน และบริโภคเอง  เช่น  โค  กระบือ เป็ด  ไก่  และปลาน้ำจืด เป็นต้น  รายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ

การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษาจำนวน  4  แห่ง, ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ฯ  1 แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ดง จำนวน 1 แห่ง คือ

1.โรงเรียนบ้านตอแล

2. โรงเรียนบ้านยะหอ

3.โรงเรียนบ้านแม่ดง

4.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง

5. ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดอัรเราะห์มะห์

6. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลแม่ดง  ทั้งทางด้านการฝึกอาชีพและอื่น ๆ

สาธารณสุข

- รพ.สต. จำนวน   3  แห่ง

1. รพ.สต.บ้านยะหอ รับผิดชอบ  2  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่  3

2. รพ.สต.บ้านควนกาแม รับผิดชอบ 2  หมู่บ้าน     คือ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่  4

3. รพ.สต.บ้านแม่ดง รับผิดชอบ  3  หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 5,หมู่ที่ 6และหมู่ที่ 7

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจภูธรบูเก๊ะตา

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

- บึงจือแร สภาพเดิมเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติ มีทางเดินรอบริมฝั่งเป็นป่าไม้ครื้มและมีสวนยางพารา          มีลักษณะเป็นวงรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านจือแร มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ น้ำในบึงลึกประมาณ 1.5 เมตร เป็นที่อยู่อาศัยของปลานานาชนิด มีเต่า ตะพาบน้ำ  ฯลฯ  ปัจจุบันกำลังปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

- บึงแม่ดง  เป็นบึงน้ำจืด รูปร่างลักษณะเป็นวงรี ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ตำบลแม่ดง มีเนื้อที่ 20 ไร่  กำลังปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

สถาบันทางศาสนา

- มัสยิด                    8   แห่ง

- มัดราเซาะห์            11  แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง