ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี
 รายการเอกสาร
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาดารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเม่ดง ระยะที่ 2 หมู่ที่ 1บ้านจือแร
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายทางสนามฟุตบอล ช่วง กม.๐+๑๘๖ ถึงสายบึงจือแร(กีรออาตี) กม.๐+๙๕๙ หมู่ที่ ๑ บ้านจือแร ตำบลแม่ดง
ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ๒๕-0๓๐ สายทางตอแลเบาะ หมู่ที่ ๓ บ้านยะหอ ตำบลแม่ดง
♦ ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางบ้านแม่ดง หมู่ 5 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  หมู่1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทางบ้านเเม่ดง หมู่ที่ 5 ตำบลเเม่ดง  อำเภอเเว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 เเห่ง
ประกาศจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านเเม่ดง-ซอยบึงเเม่ดง ท่อ PVC หมู่ที่ 5 บ้านเเเม่ดง
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.65-008 สายน้ำตก-บ้านเปราะห์ หมู่ที่ 7 บ้านเปราะห์ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนด้วยยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.65-010 สายบ้านควนกาแม-เขาสามสิบ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง
♦ ประกาศจ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านบือรือเลาะ หมู่ที่ 4 บ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
♦ ประกาศจ้างโครงการขุดลอกคลองแม่ดง หมู่ที่ 5 บ้านแม่ดง ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง
♦ ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านซูกีอารง หมู่ที่ 2 บ้านตอแล ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายน้ำตกบาเละ-น้ำตกกาแปะ หมู่ที่ 6 บ้านบาเละ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการขยายเขตระบบประปา (ภูเขา) บ้านควนกาแม หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย งานอาคารเอนกประสงค์ และงานสะพานและทางเดิน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย งานศาลาพักผ่อน งานจุดชมวิวและหอกระโดด งานลานคอนกรีต งานหินเรียงยาแนวป้อวกันตลิ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายริมนาเปราะห์ หมู่ที่ 3 บ้านยะหอ2
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายริมนาเปราะห์ หมู่ที่ 3 บ้านยะหอ
♦ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะบือรัง หมู่ที่ 3 บ้านยะหอ
♦ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอแลเบาะ หมู่ที่ 3 บ้านยะหอ
♦ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ.65-045 สายจือแรบือแนสาแป หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพิ่มเติมจากฝายบ้านตอแล เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ำให้แก่ราษฎรบ้านควนกาแม หมู่ที่ 4
♦ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายน้ำตกบาเละ ถึงสายน้ำตกกาแปะ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา บ้านบาเละ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบึงจือแร หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง