แผนการจัดซื่อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประจำปีงบประมาณ 2566
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
♦ เรื่อง เผยเเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ๖๕-๐๓๐ สายทางตอเเลเบาะ หมู่ที่ ๓ บ้านยะหอ ตำบลเเม่ดง
♦ เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 บ้านจือแร ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
♦ เรื่อง เผยเเพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตระบบประปาภูเขา ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านเเม่ดง ซอยบึงเเม่ดง ท่อ PVC หมู่ที่ 5 บ้านเเม่ดง
ประจำปีงบประมาณ 2565

 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง

 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสาย น้ำตกบาเละ ถึงสาย น้ำตกกาแปะ บ้านบาเละ หมู่ที่ 6
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขยายเขตประปาภูเขา บ้านบาเละ หมู่ที่ 6
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำบึงจือแร หมู่ที่ 1
ประจำปีงบประมาณ 2564
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตอแล-ตันหยง หมู่ที่ 2
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตอแล หมู่ที่ 2
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านแม่ดง ถึงสายบ้านควนกาแม หมู่ที่ 5 
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะบือรัง-โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง หมู่ที่ 4 บ้านควนกาแม
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกำปงบารู (ที่รับซื้อไม้ยาง) หมู่ที่ 1 บ้านจือแร
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล หมู่ที่ 2 บ้านตอแล
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่บ้านใหม่ (กำปงบารู) หมู่ที่ 1 บ้านจือแร
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหลังโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง บ้านควนกาแม หมู่ที่ 4
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านบาเละ-โล๊ะจูด หมู่ที่ 6
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงตอแล-โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 2 บ้านตอแล
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านสุเหร่า(จะมาแกะ)-บ้านยะหอ หมู่ที่ 1 บ้านจือแร
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจือแรบือแนสาแป หมู่ที่ 1 บ้านจือแร
ประจำปีงบประมาณ 2563
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑  สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๖๓
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่  ๕   มีนาคม     พ.ศ.๒๕๖๓
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓
 ♦ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  มกราคม    พ.ศ.๒๕๖๓
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง