การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง